Nieuwe klant? Begin hier.
  1. Status bestelling
  2. Opnieuw bestellen
  3. Bestelling wijzigen
  4. Retourneren, klachten
  5. Neem contact met ons op
Terug

ANNULERING

Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsrecht voor consumenten

(Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn).

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te annuleren.

De "Annuleringstermijn" is veertien dagen vanaf de datum,

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de producten in ontvangst hebt genomen of heeft genomen, als u een of meer producten hebt besteld als onderdeel van een uniforme bestelling en deze uniform worden of zullen worden geleverd;

- waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste producten in ontvangst hebt genomen of heeft genomen, voor zover producten worden geleverd voor regelmatige levering over een vaste periode als onderdeel van een bestelling.

Om uw "Annuleringsrecht" uit te oefenen, moet u de

Sunday Natural Products GmbH
Potsdamer Straße 83
D-10785 Berlin
E-Mail: service@sunday.nl
Fax: +49 30 2574 2918

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om dit contract te annuleren, informeren. U kunt hiervoor het "Modelformulier" voor annulering gebruiken dat u aan het einde van de tekst vindt. Dit is echter niet verplicht.

Om te voldoen aan de "Annuleringstermijn en uw annuleringsrecht", is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht verzendt voor het einde van de annuleringstermijn.

Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, proberen wij u onverwijld een ontvangstbevestiging van uw annulering te sturen (bijvoorbeeld per e-mail). Om aan de "Annuleringstermijn" te voldoen, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht verzendt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Consequenties van "Annulering"

Als u dit contract annuleert, vergoeden wij alle betalingen voor de gekochte producten die wij van u hebben ontvangen, maar wij vergoeden niet de retourverzendkosten. Deze vergoeding zal onverwijld plaatsvinden en uiterlijk, met inachtneming van de onderstaande situaties, binnen veertien dagen na de dag waarop wij bericht van u hebben ontvangen van de annulering van dit contract. Voor deze vergoeding gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel welke u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. Wij brengen u voor de vergoeding geen kosten in rekening. Wij kunnen de vergoeding weigeren totdat wij de producten hebben teruggekregen of totdat u hebt aangetoond dat u de producten hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst is gebeurd.

Om dit te doen, moet u de producten onmiddellijk retourneren en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte hebt gesteld van de annulering van dit contract. De termijn is gehaald als u de producten voor het einde van de annuleringsperiode van veertien dagen retourneert.

U moet de reguliere kosten van de retourzending dragen als de geleverde producten overeenkomen met de bestelde producten.
U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de producten als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de producten die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de eigenschappen en de werking van de producten.

Het "Annuleringsrecht" vervalt voortijdig bij contracten

- voor de levering van verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending indien het zegel na levering is verwijderd;

- voor de levering van producten indien deze door hun hoedanigheid na levering onlosmakelijk zijn vermengd met andere producten;

- voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking indien het zegel na de levering is verwijderd.

Model "Annuleringsformulier"

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan alstublieft dit "Modelformulier" in en stuur het naar ons terug)

— An Sunday Natural Products GmbH, Potsdamer Straße 83, D-10785 Berlin, Telefax: +49 (0) 30 2574 2918, E-Mail: service@sunday.nl
- Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende producten (*)/(*)
- Besteld op (*)/ontvangen op (*)
- Bestelnummer(s)
- Naam van de consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)
- Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

EINDE VAN DE ANNULERINGSVOORWAARDEN

Loading...