Nieuwe klant? Begin hier.
  1. Status bestelling
  2. Opnieuw bestellen
  3. Bestelling wijzigen
  4. Retourneren, klachten
  5. Neem contact met ons op
Terug
  • Home
  • ALGEMENE VOORWAARDENM

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

I. Algemene voorwaarden en klanteninformatie

§ 1 Algemene voorwaarden

(1) De volgende "Algemene voorwaarden" zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met ons als leverancier (Sunday Natural Products GmbH, hierna te noemen "Sunday") via de website www.sunday.nl sluit. Tenzij anders overeengekomen, maken wij bezwaar tegen de toepassing van eigen voorwaarden die u eventueel zou gebruiken.

(2) Een consument is in de zin van de volgende bepalingen elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in het kader van de uitoefening van zijn of haar zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

§ 2 Totstandkoming van het contract

(1) Het doel van de overeenkomst betreft de verkoop van producten.

(2) Door het desbetreffende product op onze website te presenteren, bieden wij u een bindend aanbod om een contract af te sluiten onder de voorwaarden die in de artikelbeschrijving wordt vermeld.

(3) Het contract wordt als volgt afgesloten via het online "Winkelmandje":

De voor uw aankoop bestemde producten worden in het "Winkelmandje" geplaatst. U kunt het "Winkelmandje" oproepen op de pagina "One Step Checkout" via de betreffende button in de navigatiebalk en daar te allen tijde wijzigingen doorvoeren.

Nadat u de pagina "Afrekenen / One Step Checkout" hebt opgeroepen en de persoonlijke gegevens alsmede de "Betalings- en verzendvoorwaarden" hebt ingevoerd, worden alle bestelgegevens opnieuw aan u weergegeven.

Voordat u de bestelling verzendt, hebt u de mogelijkheid om alle gegevens nogmaals te controleren, te wijzigen (ook met behulp van de "Terug-Functie" van de internetbrowser) of de aankoop te annuleren.

Door het verzenden van de bestelling via de button "Nu kopen" verklaart u juridisch bindend akkoord te gaan met het aanbod, waarmee het contract tot stand komt.

Als u een systeem voor "Directe betaling" (bijv. PayPal, directe bankoverschrijving) als betaalmethode gebruikt, wordt u doorverwezen naar de website van de systeemaanbieder voor uw directe betaling. Als u naar het betreffende systeem voor direct betalen wordt doorverwezen, maakt u daar de betreffende selectie en voert u daar uw gegevens in.

(4) De verwerking van de bestelling en de overdracht van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract is gedeeltelijk geautomatiseerd via e-mail. U dient er daarom voor te zorgen dat het e-mailadres dat u aan ons hebt doorgegeven correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch gegarandeerd is en, in het bijzonder, dat dit niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

(5) Houd u er rekening mee dat wij alle producten alleen verkopen in huishoudelijke hoeveelheden. Dit geldt zowel voor het aantal bestelde producten als onderdeel van één bestelling als voor het plaatsen van meerdere bestellingen van hetzelfde product waarbij de afzonderlijke bestellingen een huishoudelijke hoeveelheid omvatten.

(6) Als de producten niet kunnen worden geleverd als gevolg van overmacht of stopzetting van de productie of als wij niet in staat zijn om de bestelde producten te verkrijgen tegen acceptabele voorwaarden en als deze omstandigheden zich pas voordoen na het sluiten van het contract en niet onder onze verantwoordelijkheid vallen, wordt "Sunday" ontheven van de leveringsplicht. Indien zich gebeurtenissen voordoen die de levering voor ons aanzienlijk bemoeilijken of onmogelijk maken - bijvoorbeeld staking, uitsluiting, officiële bevelen en dergelijke - is "Sunday" niet verantwoordelijk voor vertragingen, zelfs niet in het geval van bindend overeengekomen deadlines en termijnen.

(7) De verkoop en verzending van producten die CBD bevatten, vindt alleen plaats aan personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Door het contract af te sluiten, bevestigt u dat u aan deze leeftijdseis voldoet.

§ 3 Speciale afspraken over de aangeboden betalingsmethoden

In samenwerking met de Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij de volgende betalingsmogelijkheden aan. De betaling wordt in alle gevallen uitgevoerd aan Klarna:

Directe bankoverschrijving: Beschikbaar in Duitsland, Oostenrijk, België, Italië, Spanje, Polen en Nederland. Uw rekening wordt direct na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd.

Factuur: De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na verzending van de producten. U vindt de factuurvoorwaarden hier.

Automatische incasso: De afschrijving vindt plaats nadat de producten zijn verzonden. U wordt per e-mail over de datum op de hoogte gesteld.

Het gebruik van de "Automatische incassomethode" vereist een positieve kredietcontrole. In dit verband geven wij uw gegevens door aan Klarna ten behoeve van de adres- en kredietwaardigheidscontrole in het kader van het initiëren van de aankoop en de verwerking van het koopcontract. Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij u alleen die betalingsmethoden kunnen aanbieden die op basis van de resultaten van de kredietwaardigheidscontrole zijn toegestaan. Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna vindt u hier. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna behandeld in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en zoals vastgelegd in het privacybeleid van Klarna.

§ 4 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een "Retentierecht" alleen uitoefenen voor zover het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

(2) De producten blijven eigendom van "Sunday" totdat de koopprijs volledig is betaald.

(3) Als u ondernemer bent, geldt bovendien het volgende:

a) "Sunday" behoudt zich het eigendomsrecht van de producten voor totdat alle vorderingen uit de lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. Voorafgaand aan de eigendomsoverdracht van de voorbehouden producten is een pandrecht of eigendomsovername tot zekerheid niet toegestaan.

b) U mag de producten in het normale zakelijke verkeer doorverkopen. In dit geval draagt u reeds nu alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag dat u uit de doorverkoop toekomt aan ons over; wij aanvaarden de overdracht. U bent verder gemachtigd om de vordering te incasseren. Voor zover u uw betalingsverplichtingen echter niet naar behoren nakomt, behoudt "Sunday" zich het recht voor om de vordering zelf te incasseren.

c) Bij verbinding en vermenging van de voorbehoudsproducten verkrijgen wij het mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de factuurwaarde van de voorbehoudsproducten tot de andere verwerkte producten op het tijdstip van de verwerking.

d) Wij verplichten ons de ons toekomende zekerheden op uw verzoek vrij te geven, voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te waarborgen vordering met meer dan 10% overstijgt. De keuze van de vrij te geven zekerheden is voorbehouden aan ons.

§ 5 Garantie

(1) De "Wettelijke aansprakelijkheidsrechten" voor gebreken zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht het product onmiddellijk na de levering te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en "Sunday" en de transporteur zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele klachten. Als u dit nalaat, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.

(3) Als u ondernemer bent, geldt in afwijking van bovenstaande garantieregeling het volgende:

a) Alleen onze eigen specificaties en de productbeschrijving van de fabrikant gelden als overeengekomen over de kwaliteit van het product, maar geen andere reclame, publiekelijke promoties en verklaringen van de fabrikant.

b) In het geval van gebreken zal "Sunday", naar eigen goeddunken, garantie verlenen door het gebrek zo snel mogelijk te herstellen of door een nalevering van het product. Als het herstellen van de gebreken mislukt, kunt u naar eigen goeddunken een prijsvermindering eisen of van het contract afzien. Het herstellen van gebreken wordt geacht te zijn mislukt na een tweede mislukte poging, tenzij de aard van het product of het gebrek of andere omstandigheden anders aangeven. In het geval van herstel hoeven wij de hogere kosten voor het vervoer van de producten naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering niet te dragen, op voorwaarde dat het vervoer niet overeenkomt met het betreffende beoogde gebruik van de producten.

c) De "Garantieperiode" bedraagt een jaar vanaf de levering van de producten. De verkorting van de garantieperiode geldt niet:

- voor opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakte schade die aan ons te wijten is en die het gevolg is van aantasting van leven, lichaam of gezondheid en in het geval van andere schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt;

- voor zover wij het gebrek op frauduleuze wijze hebben verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van het artikel hebben verondersteld;

- in het geval van zaken die in overeenstemming met hun normale gebruik van een gebouw zijn gebruikt en de gebreken ervan hebben veroorzaakt;

- in het geval van wettelijke verhaalsrechten die u tegen ons hebt in verband met gebrekenrechten.

§ 6 Widerrufsbelehrung

ANNULERING

Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsrecht voor consumenten

(Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn).

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te annuleren.

De "Annuleringstermijn" is veertien dagen vanaf de datum,

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de producten in ontvangst hebt genomen of heeft genomen, als u een of meer producten hebt besteld als onderdeel van een uniforme bestelling en deze uniform worden of zullen worden geleverd;

- waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste producten in ontvangst hebt genomen of heeft genomen, voor zover producten worden geleverd voor regelmatige levering over een vaste periode als onderdeel van een bestelling.

Om uw "Annuleringsrecht" uit te oefenen, moet u de

Sunday Natural Products GmbH
Potsdamer Straße 83
D-10785 Berlin
E-Mail: service@sunday.nl
Fax: +49 30 2574 2918

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om dit contract te annuleren, informeren. U kunt hiervoor het "Modelformulier" voor annulering gebruiken dat u aan het einde van de tekst vindt. Dit is echter niet verplicht.

Om te voldoen aan de "Annuleringstermijn en uw annuleringsrecht", is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht verzendt voor het einde van de annuleringstermijn.

Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, proberen wij u onverwijld een ontvangstbevestiging van uw annulering te sturen (bijvoorbeeld per e-mail). Om aan de "Annuleringstermijn" te voldoen, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht verzendt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Consequenties van "Annulering"

Als u dit contract annuleert, vergoeden wij alle betalingen voor de gekochte producten die wij van u hebben ontvangen, maar wij vergoeden niet de retourverzendkosten. Deze vergoeding zal onverwijld plaatsvinden en uiterlijk, met inachtneming van de onderstaande situaties, binnen veertien dagen na de dag waarop wij bericht van u hebben ontvangen van de annulering van dit contract. Voor deze vergoeding gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel welke u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. Wij brengen u voor de vergoeding geen kosten in rekening. Wij kunnen de vergoeding weigeren totdat wij de producten hebben teruggekregen of totdat u hebt aangetoond dat u de producten hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst is gebeurd.

Om dit te doen, moet u de producten onmiddellijk retourneren en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte hebt gesteld van de annulering van dit contract. De termijn is gehaald als u de producten voor het einde van de annuleringsperiode van veertien dagen retourneert.

U moet de reguliere kosten van de retourzending dragen als de geleverde producten overeenkomen met de bestelde producten.
U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de producten als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de producten die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de eigenschappen en de werking van de producten.

Het "Annuleringsrecht" vervalt voortijdig bij contracten

- voor de levering van verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending indien het zegel na levering is verwijderd;

- voor de levering van producten indien deze door hun hoedanigheid na levering onlosmakelijk zijn vermengd met andere producten;

- voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking indien het zegel na de levering is verwijderd.

Model "Annuleringsformulier"

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan alstublieft dit "Modelformulier" in en stuur het naar ons terug)

— An Sunday Natural Products GmbH, Potsdamer Straße 83, D-10785 Berlin, Telefax: +49 (0) 30 2574 2918, E-Mail: service@sunday.nl
- Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende producten (*)/(*)
- Besteld op (*)/ontvangen op (*)
- Bestelnummer(s)
- Naam van de consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)
- Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

EINDE VAN DE ANNULERINGSVOORWAARDEN

§ 7 Algemene opmerkingen over retouren

Voorkom alstublieft beschadiging of vervuiling van de producten voordat u ze retourneert. Retourneer de producten indien mogelijk in de originele verpakking met alle accessoires en met alle verpakkingsonderdelen. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u de originele verpakking niet meer hebt, zorg dan voor voldoende bescherming tegen transportschade met een correcte verpakking. Correct betekent in dit geval dat de verpakking moet voldoen aan de algemene voorwaarden van de verzenddienstverlener.

Als de aan u geleverde producten niet overeenkomen met de door u bestelde producten, neemt u dan contact met ons op via: service@sunday.nl met de reden van uw retouraanvraag voordat u de producten retourneert.

Retourneer uw producten in geen geval vrachtvrij naar ons terug, omdat de pakketdienst u anders hoge kosten in rekening brengt die wij aan u moeten doorberekenen.

Uiteraard blijft uw annuleringsrecht onaangetast door deze verordening.

§ 8 Aansprakelijkheid

"Sunday" is onbeperkt aansprakelijk voor zover de oorzaak van de schade berust op een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim van "Sunday" of een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger van "Sunday".

Bovendien is "Sunday" aansprakelijk voor de licht nalatige schending van essentiële verplichtingen. Essentiële verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt of waarvan de nakoming de goede uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan u in de regel vertrouwt. In dit geval is "Sunday" echter alleen aansprakelijk voor de voorzienbare schade die kenmerkend is voor de overeenkomst. "Sunday" is niet aansprakelijk voor de licht nalatige schending van andere verplichtingen dan die welke in de voorgaande zinnen zijn vermeld.

De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in het geval van aantasting van leven, lichaam of gezondheid, voor een defect na de overname van een garantie voor de kwaliteit van het product en in het geval van frauduleus verzwegen defecten. De aansprakelijkheid volgens de productaansprakelijkheidswet blijft onaangetast.

Voor zover de aansprakelijkheid van "Sunday" is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en ondergeschikte agenten.

§ 9 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank, slotbepalingen

(1) Het "Duitse recht" is van toepassing. In het geval van consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, hierdoor niet wordt ontnomen (gunstigheidsbeginsel).

(2) De plaats van handeling voor alle diensten die voortvloeien uit de met ons bestaande zakelijke relaties evenals de plaats van jurisdictie is onze statutaire vestiging, voor zover u geen consument bent maar een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een publiekrechterlijk speciaal vermogen. Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU hebt of als uw woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats onbekend is op het moment dat de rechtsvordering wordt ingesteld. Het recht om ook een vordering in te stellen bij de rechtbank van een andere wettelijke bevoegde rechtbank blijft hierdoor onaangetast.

(3) De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

(4) Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in onze website, ons beleid en onze algemene voorwaarden, inclusief deze "Algemene voorwaarden". Uw bestelling is onderhevig aan de "Algemene voorwaarden" die van kracht zijn op het moment dat u uw bestelling plaatst, tenzij een wijziging van deze "Algemene Voorwaarden" vereist is door de wet of een overheidsbesluit (in welk geval ze ook van toepassing zijn op bestellingen die u eerder hebt geplaatst).

(5) Indien afzonderlijke bepalingen in dit contract, inclusief deze clausule, geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn, of indien het contract een maas in de wet bevat, blijft de geldigheid van de overige bepalingen of delen van dergelijke bepalingen onaangetast.

_______________________________________________________________________________________

II. Klanteninformatie

(1) Identiteit van de verkoper

Sunday Natural Products GmbH
Potsdamer Str. 83
10785 Berlin
Deutschland

Telefax: 03025742918

E-Mail: service@sunday.nl

Alternatieve geschillenbeslechting:

De Europese Commissie biedt een platform voor de buitengerechtelijke online beslechting van geschillen (ODR-OS-platform), dat toegankelijk is op https://ec.europa.eu/odr.

(2) Informatie over de totstandkoming van het contract

De technische stappen voor het afsluiten van het contract, het afsluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften "Totstandkoming van het contract" onder onze "Algemene Voorwaarden" (§ 2 Deel I).

(3) Contracttaal, opslag van contracttekst

3.1) De contracttaal is Duits.

3.2) De volledige tekst van het contract wordt niet door ons opgeslagen. Voordat de bestelling via het online "Winkelmandje" wordt verzonden, kunnen de contractgegevens worden uitgeprint of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de printfunctie van de browser. Na ontvangst van de bestelling worden door ons de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor overeenkomsten op afstand en de "Algemene voorwaarden" opnieuw per e-mail naar u verzonden.

(4) Essentiële kenmerken van de producten of diensten

De essentiële kenmerken van de producten en/of diensten zijn te vinden in de respectieve aanbieding.

(5) Prijzen en betalingsmodaliteiten

5.1) De prijzen in de respectievelijke aanbiedingen van "Sunday" en de verzendkosten zijn altijd de totaalprijzen. Ze omvatten alle prijscomponenten, inclusief alle toepasselijke belastingen.

5.2) De verzendkosten zijn niet in de koopprijs inbegrepen. Ze kunnen worden opgeroepen via een overeenkomstige button op onze website of in de betreffende aanbieding. De verzendkosten worden in de loop van het bestelproces afzonderlijk getoond en zijn voor eigen rekening, tenzij gratis levering is toegezegd.

5.3) Als de levering plaatsvindt in landen buiten de Europese Unie, kunnen er extra kosten ontstaan waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals douanerechten, belastingen of kosten voor het overmaken van geld (overschrijvings- of wisselkoerskosten van de kredietinstellingen), die voor uw rekening zijn. Eventuele kosten voor het overmaken van geld komen ook voor uw rekening in gevallen waarin de levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, maar de betaling buiten de Europese Unie werd geregeld.

5.4) De betaalmethoden die voor u beschikbaar zijn, worden weergegeven onder een overeenkomstige button op onze website of in de betreffende aanbieding.

5.5) Tenzij anders vermeld in de individuele betalingswijzen, zijn de betalingsvorderingen die voortvloeien uit het afgesloten contract onmiddellijk opeisbaar.

(6) Leveringsvoorwaarden

6.1) De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden onder een desbetreffende button op onze website of in de betreffende aanbieding.

6.2) Als u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte product tijdens de verzending pas op u overgaat bij de overhandiging van de producten, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig opdracht hebt gegeven aan een niet door de ondernemer genoemd transportbedrijf of een anderszins aangewezen persoon om de zending uit te voeren.
Als u ondernemer bent, zijn levering en verzending voor uw eigen risico.

6.3) Tenzij anders overeengekomen, vindt de levering plaats op het door de klant opgegeven afleveradres. Het afleveradres kan afwijken van het factuuradres.

6.4) Op de website zelf vindt u informatie over de beschikbaarheid van de producten die door "Sunday" worden verkocht (bijv. op de desbetreffende productdetailpagina). Als voorzorgsmaatregel willen wij u erop wijzen dat alle informatie over de beschikbaarheid, verzending of levering van een product slechts anticiperende informatie en richtlijnen bij benadering zijn. Ze vormen geen vaste of gegarandeerde verzend- of leveringsdatum, tenzij uitdrukkelijk vermeld als vaste datum in de verzendopties voor het betreffende product. Indien "Sunday" tijdens de verwerking van uw bestelling ontdekt dat door u bestelde producten niet beschikbaar zijn, wordt u hierover apart per e-mail geïnformeerd. De wettelijke rechten van de koper blijven uiteraard onaangetast.

6.5) Indien een levering aan de klant niet mogelijk is omdat de klant of een persoon die bevoegd is om de levering in ontvangst te nemen niet op het door de klant opgegeven afleveradres kan worden gevonden, hoewel de klant redelijkerwijs op de hoogte is gesteld van de afleverdatum, draagt de klant de kosten van de niet-geslaagde levering of van de retourzending en een nieuwe levering.

6.6) Om organisatorische redenen is het helaas niet mogelijk om de producten zelf af te halen. Hierop bestaat geen recht. Als er echter uitzonderlijke redenen zijn waarom een standaardverzending niet mogelijk is, neemt u dan contact met ons op als u zo'n verzoek hebt. "Sunday" zal dan proberen om zo goed mogelijk en in redelijke mate aan het zelf afhalen te voldoen.

6.7) Tenzij wij anders met u zijn overeengekomen, worden meerdere producten met verschillende levertijden in een gezamenlijke zending verzonden. In dat geval geldt voor de zending als geheel de levertijd die van toepassing is op het bestelde product met de langste levertijd.

6.8) Onze pakketten worden verzonden door DHL, Hermes, GLS of door de Deutsche Post AG vanuit ons magazijn in Duitsland. Levering binnen Duitsland vindt plaats binnen 1-2 werkdagen, tenzij anders is vermeld op de betreffende productpagina op de website.

De leveringstermijn begint op de dag na het afsluiten van het contract. In het geval van vooruitbetaling via online overboeking is dit de werkdag na ontvangst van de betalingsopdracht door de overboekende bank en in het geval van vooruitbetaling via overboeking per voucher twee werkdagen na ontvangst van de betalingsopdracht door de overboekende bank.

De leveringstermijn eindigt met het verstrijken van de laatste dag van de termijn. Als de laatste dag van de termijn valt op een zondag of een algemene van overheidswege erkende feestdag op de plaats van levering, wordt deze dag vervangen door de eerstvolgende werkdag.

(7) Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

Wettelijke Aansprakelijkheid en garantie voor defecten worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften "Garantie" onder onze "Algemene Voorwaarden" (§ 5 Deel I).

(8) Vouchers - Cadeaubonnen

Vouchers (cadeaubonnen) zijn geldig voor het hele assortiment van de online winkel. Ze zijn maximaal 3 jaar geldig vanaf het moment van aankoop, waarna de waarde van de voucher vervalt. Om met een voucher te betalen, hoeft u alleen maar de code in te voeren bij de selectie van de betaalmethode tijdens het afronden van de bestelling en de waarde van de voucher wordt opgeteld bij de waarde van de aankoop. Als alternatief kan de voucher worden ingevoerd als een tegoed in het klantenaccount. Het tegoed wordt daar dan opgeslagen en kan worden gebruikt voor toekomstige bestellingen. Aankopen worden afgetrokken van het tegoed van de voucher. Ongebruikt tegoed wordt bijgeschreven op het account van de klant. Als de waarde van de aankoop hoger is dan het tegoed van de voucher, moet het verschil via een andere betaalmethode worden betaald. Status, inwisselen van de gekochte voucher en een bestaand tegoed van vouchers kan worden bekeken onder "Mijn account". Er zijn geen kosten verbonden aan het inwisselen van de vouchers.

laatste update: 23.05.2018

Loading...